woensdag 14 november 2018

Nadenkertje 4: Prediker 12:12

Hier weer een nieuw nadenkertje voor jullie. Uit het boek Prediker dit keer.
Ik zal de tekst in 4 verschillende vertalingen geven:

Prediker 12:12:

'En wat boven dezelve is, mijn zoon! wees gewaarschuwd; van vele boeken te maken is geen einde, en veel lezens is vermoeiing des vleses.' (Statenvertaling)

'Wat erbovenuit gaat, mijn zoon, wees gewaarschuwd! Er komt geen einde aan vele boeken te maken, en veel studeren vermoeit het lichaam.' (Herziene Statenvertaling)

'En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.' (Nieuwe Bijbelvertaling)

'Maar, mijn zoon, wees gewaarschuwd, er komt geen eind aan het schrijven van boeken. Het bestuderen daarvan wordt tenslotte zeer vermoeiend.' (Het Boek)

Ik ken de tekst zelf vanuit de Statenvertaling. Het verbaast me dat de ene vertaling het over 'lezen' heeft en de andere over 'studeren'. Voor mij hoeft dat niet hetzelfde te zijn.

Vragen die bij mij opkomen:

- Vanwaar een 'waarschuwing' denk je? Is het zo erg dan om moe te worden van lezen of studeren?
- Is veel lezen/studeren af te raden?
- Wat denk jij dat deze tekst ons te zeggen heeft?

Ben benieuwd hoe jij deze tekst leest en welke inzichten jij vindt of krijgt.
Veel zegen weer bij het nadenken en/of bestuderen!

Groetjes van Anja


Dit leerden we vanuit Mattheüs 18:19/20

'Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.' (Mattheüs 18:19/20)

Dat was weer fantastisch om jullie reacties te mogen ontvangen en lezen, dank jullie wel!
Ik vind het bemoedigend, dat jullie de tijd nemen om over de tekst van de week na te denken. Sommigen maken er zelfs een hele Bijbelstudie van. Super!
Hieronder vat ik alles samen, waarbij ik ongetwijfeld zo nu en dan wat 'eigen' gedachten toevoeg. De aanhalingstekens, daar bedoel ik mee, dat ik hoop dat ze niet van mezelf zijn, maar door de Gods Geest worden ingegeven. Alles komt van Hem en ik verwacht het daarom ook enkel van Zijn oneindige kracht en wijsheid. Heer, geef mij inzicht alstublieft, zodat ik de juiste verbanden zie en de zaken samen kan vatten op de manier waardoor U aan Uw eer komt!

De vraag was hoe bovenstaande tekst zich verhoudt met de tekst uit Hebreeën 10:25, waar staat:

'Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.'

Mattheüs lijkt te zeggen, dat het oké is om met 2 of 3 samen te komen, terwijl Hebreeën oproept tot onderlinge samenkomsten. (dat doet denken aan een groter verband met meer gelovigen)

Context
Natuurlijk kun je dit niet zomaar zo stellen. Je ontkomt niet aan een stukje bijbelstudie over deze teksten. Kijken naar de context is dan een belangrijke, noemt Aritha terecht. De tekst uit Mattheüs staat in een bijbelstukje waar in mijn bijbel boven staat: 'kerkelijke tucht'. Het begint met het verhaal van de 100 schapen, waarvan er eentje ontbreekt. De herder zet alles opzij om dat ene afgedwaalde schaap te vinden. Daarna geeft Jezus onderwijs over hoe om te gaan met iemand, die gezondigd heeft. Als de afgedwaalde broer/zus niet luistert, neem dan nog 1 of 2 mensen mee... enz.  In deze context staat vervolgens de tekst over het eenstemmig iets verlangen en met 2 of 3 bijeen komen. Ik geef eerlijk toe, dat ik het zo nog niet eerder gelezen had. Slordig eigenlijk.... Het lijkt me nu ineens zo duidelijk toe. Zo zie je maar weer het belang van bijbelstudie! Neemt niet weg, dat ik nog steeds wel denk dat deze tekst ook voor alle andere omstandigheden geldt, waarin je met 2 of meer in Jezus' naam bijeen bent. Natuurlijk is God dan in je/ons midden. Hij woont immers, zoals Aritha zo mooi zegt 'in elke individuele gelovige, die tot Jezus gekomen is.' Hier sluit de reactie van Lenneke mooi op aan. Zij verwijst naar de site genade.info, die een mooie uitleg geeft over welke 'samenkomst' eigenlijk bedoeld wordt in Hebreeën. Er wordt een tekst genoemd uit Johannes 17 met daarin een gebed, dat al verhoord is. Hier komt hij:

'opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn'

Dit vers, zo concludeert genade.info veronderstelt, dat de eenheid er ís. Die hóórt er in elk geval te zijn, noemt Rinske in haar reactie. Zij haalt Efeze 3:6 aan, waar staat:

'namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het evangelie.'

Jood en heiden (hier vallen wij onder), één in Christus. Zo hoort het te zijn, maar soms is de eenheid helaas ver te zoeken. Denk alleen maar aan alle kerkscheuringen. Soms voor mensen zelfs een reden geweest om de kerk de rug toe te keren. Hoe erg... 

Oké, concluderen we dan nu, dat samenkomen (in de kerk) niet nodig is, omdat de eenheid er toch wel is? Wat zijn nu precies die 'onderlinge bijeenkomsten'?
Genade.info noemt terecht, dat ook het vers uit Hebreeën 10 in de context gelezen moet worden. De tekst komt uit een bijbelgedeelte met als kop: 'De belijdenis vasthouden'. Daar gaat het om! In vers 19 staat het volgende:

'Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus...'

In deze context mogen we het vers over de onderlinge bijeenkonsten zien. Het is bedoeld als oproep om te naderen tot de hemelse Hogepriester, tot de genadetroon in de hemel. Ik geloof zeker, dat dit het belangrijkste is, wat we mogen doen in ons geestelijk leven. Daarbij is het zo belangrijk om elkaar hiertoe aan te sporen! En zo komen we toch weer bij elkaar terecht …. alléén je geloof beleven is niet de bedoeling, denk ik. Ook gezien de oproep die Jezus achter liet toen hij ten hemel voer. Rinske haalt uit de context nóg iets. Er wordt hierin gesproken over het naderen van de dag van Jezus' wederkomst. Als we die zien naderen, moeten we ons des te meer inspannen om ook anderen aan te moedigen tot Jezus te gaan. Mogelijk zal het mensen ook aansporen elkaar op te zoeken en te bemoedigen. Dat geldt denk ik ook voor ons. We zien de beloften in vervulling gaan, de dag van Jezus' wederkomst komt steeds dichterbij! Hoe nodig, dat we elkaar aanvuren, aanscherpen, aanmoedigen. Hou vol, Jezus komt. Zorg dat je gereed bent. Dat je onberispelijk door Hem wordt aangetroffen!


Verschil van mening
Uit de reacties bleek, hoe verschillend er gedacht wordt over de vraag of je wel of niet naar de kerk 'moet' gaan.  Dat is helemaal oké! God heeft ons allemaal geschapen met een eigen wil en een eigen geweten. We mogen handelen naar wat ons eigen geweten ons ingeeft, maar..... we moeten eerst aan de ander denken. Die mogen we geen aanstoot geven. (wat dat precies is, tja, daar kunnen we wel een apart nadenkertje van maken 😉) Toch wel mooi vind ik, wat Romeinen 14 hierover zegt. Ook het vaststaan in je geloof, ergens voor stáán! Ga je naar de kerk vanuit overtuiging, dat dit is, wat God voor jou wil, prima! Ga je niet naar de kerk, omdat je gelooft dat je ook in een huiskring of op andere manier gezegend wordt, ook oké. Laat ieder in zijn eigen geweten ten volle overtuigd zijn!

Romeinen 14
20 Breek niet ter wille van spijs het werk Gods af; alles is wel rein, maar het is verkeerd voor een mens, als hij door zijn eten tot aanstoot is. 21 Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, noch iets, waaraan uw broeder zich stoot. 22 Houd gij het geloof, dat gij hebt bij uzelf voor het aangezicht Gods. Zalig is hij, die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht. 23 Maar wie twijfelt, wanneer hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde.Naar de kerk 'mogen'
Adrianne plaatst een kanttekening bij het naar de kerk 'moeten'. Voor haar is het 'mogen'. Wat mooi, als je dit zo mag beleven! Dat vind ik geweldig. Voor mij is het ook 'mogen'. Ik zie tegenwoordig zo uit naar de zondagen. Heerlijk samen met medebroers en -zussen God loven en prijzen en horen wat Hij tot ons wil zeggen. Ik word er blij van en het bouwt me op. En ik denk, dat God er ook blij van wordt, als we Zijn eer op het oog hebben. Natuurlijk heb ik alle begrip voor soms lastige omstandigheden, waardoor je de zondagse diensten niet kunt bezoeken. Dat kan moeilijk zijn en je kunt dat erg missen. Daar voel ik in mee. Soms kan het lastig zijn, als kinderen sputteren. Er kunnen zoveel omstandigheden zijn. Die heb ik zelf ook ondervonden. Maar.... ik heb mogen ervaren, dat God een omkeer kan brengen, waar wij dat van tevoren echt niet kunnen bezien. Over twee jaar kan jouw leven er zo totaal anders uitzien. Dat heb ik zelf afgelopen jaren mogen ervaren. Ik ben zo blij met mijn God en ik hou zoveel van Hem! Ik zou het wel van de daken willen schreeuwen: geef nooit op, hou vast aan God, hoe dan ook. Ook als kun je niet naar de kerk of heb je (nog) geen kring van gelovigen om je heen. Breng het in gebed bij God! Hij voorziet!
Sommigen van jullie benoemen het fijn te vinden om deel uit te maken van een kleine gemeente/groep. Daar voelen ze zich meer thuis. Denk dat dit voor meerderen zal gelden. Zelf zit ik nu in een gemeente van bijna 1000 man, maar toch voel ik me zo thuis. het is voor mij echt een 'warme deken' om op zondag tussen mijn broers en zussen te mogen zitten. Ik merk ook zo, dat God werkt. Er is leven, er zit beweging in. Ik geniet zo van wat God doet! En dat doet Hij gelukkig zowel in kleine als in grote gemeentes/kringen. 😃 Emma noemt niet te kunnen kiezen, ik zou zeggen: doe lekker allebei als je in de gelegenheid bent. Het is heerlijk om samen God groot te mogen maken, hoe meer hoe liever!

Ik ga wat conclusies trekken, samen met jullie:

1. God is altijd bij ons, of we nu alleen, met 2 , 3 of meer zijn! 'Misschien bedoelt de tekst over 'waar twee of drie', wel dat God eigenlijk zegt: "Ik ben altijd bij je, ook al ben je maar met 2 of 3 personen", zo schrijft Chiel het heel eenvoudig. Mooi! Aritha werd geraakt door Jezus' eigen woorden: "Ik ben in jullie midden." Hoe groot, niet te bevatten is dit eigenlijk, als je er goed over nadenkt.
2. In je eentje geloven is niet de bedoeling. God wil dat we één zijn in de Geest en dat we anderen aanmoedigen en stimuleren. Je mag bidden om een fijne gemeente en/of kring, zodat je samen met anderen God groot kunt maken. We hebben elkaar zó hard nodig. Nikita noemt ter verduidelijking het voorbeeld van een kooltje dat naast het vuur ligt. Dat zal stilletjes doven. We moeten samenkomen rond het Woord. Woord en Geest zorgen ervoor, dat het vuur in onze harten oplaait. Als je alleen staat, ben je ook een gemakkelijkere prooi voor de boze, schrijft Nikita verder. Rinske vult hierbij aan, dat je in je eentje niet 'opgevoed' (onderwezen) kunt worden en niet 'corrigeerbaar' bent. We kunnen elkaar 'scherpen', noemt Chiel. Evelien noemt het belang van het uitleggen van de bijbel, dat valt dan weer mooi onder de 'opvoeding' van Rinske. Wow, wat vullen jullie elkaar prachtig aan. 😃
3. De vraag blijft staan of de punten bij 2 genoemd in de kerk plaats moeten vinden of dat een kleine kring gelovigen ook oké is. Ik zelf denk dat het hierbij op ieders persoonlijke geweten aan komt.
'Laat ieder zijn eigen overtuiging volgen'. ( Romeinen 14:5 Het Boek)

Ik wens jullie van harte Gods zegen toe!
Liefs van Anja
donderdag 8 november 2018

Nadenkertje 3: Mattheüs 18:19/20

Hier een nieuw nadenkertje voor jullie! Ik vind hem zelf wel interessant eigenlijk. Lijkt misschien simpel, maar wie weet wat er los komt.... ben benieuwd!

'Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.' (Mattheüs 18:19/20)

Er wordt weleens gezegd: Het gaat erom dat je samenkomt. Of dat nu in de kerk, in een huiskring of gewoon met een paar vrienden is. Want: 'Waar twee of drie..... en dan noemen ze bovenstaande tekst. Twee of drie is genoeg, dus....

Zou je hieruit kunnen/mogen concluderen, dat je niet persé naar de kerk hoeft?
Denk ook aan de tekst dat we de onderlinge samenkomsten niet mogen verwaarlozen. Daarbij kun je jezelf dan ook afvragen of het uitmaakt uit hoeveel personen zo'n samenkomst bestaat.
Ik hoor weleens zeggen: "De huiskring is mijn kerk. Daar kennen ze me, daar voel ik me onderdeel van een gemeenschap."

Oké, ik laat het gewoon heel open: Wat komt er bij jou op of diep jij op naar aanleiding van bovenstaande tekst en gedachten? Misschien nog nooit over nagedacht. Ik wel trouwens. Ik miste in de traditionele kerk waar ik ging heel erg het 'gemeente zijn'. Dit is voor mij namelijk heel belangrijk. Inmiddels heb ik weer andere ervaringen opgedaan. Ook met de huiskring. Maar.... eerst jullie verhalen! Het mijne komt wel achteraan, verweven in de samenvatting.

Veel zegen weer hoor!
Liefs van AnjaDit leerden we vanuit Johannes 4:23/24

Mooi! al jullie reacties op onderstaande tekst! Dank jullie wel!

"Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in geest en waarheid."

Mijn vraag hierbij was ook of dit bidden 'in geest en waarheid' op tongentaal zou kunnen slaan. Jullie waren het er vrij unaniem over eens, dat hier in de Bijbel geen aanwijzing voor te vinden is. Daniëlle noemt nog, dat tongentaal de taal van de Geest is, die altijd de waarheid spreekt. Dat is helemaal waar. Ik denk zelf dat in deze tekst niet specifiek tongentaal wordt bedoeld, maar dat je er gerust wel aan mag denken in dit verband.

De betekenis van 'bidden in geest en waarheid'
Petrina en Aritha noemen beiden het aanbidden vanuit het hart. Vanuit een 'oprecht gelovig hart'. Je kunt je daarbij natuurlijk nog wel afvragen hoe zo'n hart er dan precies uitziet...
'Vanuit het besef, dat Hij mij eerst lief had', noemt Aritha. Mooi! Het bidden komt voort uit de liefde, die God in onze harten heeft uitgestort. Die roept wederliefde op.
Rinske noemt terecht dat je bidt met je eigen geest, die in geloof met Gods geest is verbonden. Je kunt dus alleen bidden dóór de Heilige Geest.

Tja.... als ik mijn gedachten dan gewoon laat gaan, dan denk ik: je bidt door de Heilige Geest en soms is er dan ineens een moment, waarop je geen woorden meer hebt en dan neemt de Geest het over. Dan bid je verder in de Geest, in een andere taal, zoals Gods Geest het je uit laat spreken. Mooi toch.... Over tongentaal wordt verschillend gedacht, zoals jullie vast wel weten. Ik respecteer ieders mening hierin hoor. En eerlijk gezegd vind ik het zelf ook een nog wat moeilijk onderwerp. Ik wil echt om meer licht hierover gaan bidden.

In de bijbel wordt ook genoemd, dat wij moeten bidden 'naar Gods wil'. Best lastig ook wel hè, want wat is Gods wil? Eigenlijk is het niet zo heel lastig, want daar is de Heilige Geest voor. Die maakt ons dat bekend. Daar past de tekst goed bij, die Petrina noemt:

'En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.'

Verzegeld met de Heilige Geest

Ik geloof van harte, dat het waar is, wat Rinske noemt, dat Jezus bij het uitspreken van deze tekst ook heeft gedacht aan de toekomst. Aan het moment dat geheel Israël Hem als Messias zal aannemen. Dat is altijd Zijn diep verlangen geweest, geloof ik.
Ook wij kunnen God aanbidden in geest en waarheid, schrijft Rinske verder. Doordat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest.

'in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte'. (Efeze 1:13)

Ik besluit met een mooie zin van Aritha, die denk ik wel de kern weergeeft van het 'bidden in geest en waarheid'. Danielle noemt bij waarheid trouwens nog het belijden en uitspreken hiervan tegenover de leugens van satan. Dat vind ik een mooie toevoeging. Dat moeten we zeker doen!

De zin van Aritha:
"Ik denk vooral aan intense verwondering en de taal van de liefde. Maar soms heb ik er ook geen woorden voor. En dan aanbid ik Hem in mijn hart. Dat is dan misschien wel hetzelfde als aanbidden in geest en waarheid?" 

Achter de vraagteken van Aritha mag van mij nog wel een uitroepteken!

Veel zegen lieve mensen! Bidden is zoiets teers hè, zo mooi en zo krachtig ook.
Liefs weer van mij,
Anja


maandag 29 oktober 2018

Nadenkertje 2: Johannes 4:23-24

Deze tekst kwam naar mij toe, via een lieve zus. Zij bestudeerde wat teksten, die zouden kunnen slaan op de taal van de Geest, ook wel tongentaal genoemd. Toen stuitte ze onder andere op deze tekst. Hij staat in Johannes 4 de verzen 23 en 24:

"Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in geest en waarheid."

Deze woorden werden door Jezus zelf uitgesproken tegen de Samaritaanse vrouw. Zij vraagt Jezus naar de plaats waar de aanbidding plaats zou moeten vinden. Daarop zegt Jezus, dat er een tijd zal komen, dat dit niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem zal gebeuren, maar in geest en waarheid. Geest staat in mijn bijbel met een kleine letter, daar wordt dus de menselijke geest mee bedoeld.

Maar.....wat is dat nu eigenlijk precies dan, aanbidden in geest en waarheid? En zou er een link kunnen zijn naar de taal, die de Heilige Geest je ingeeft, de tongentaal? Of is dat vergezocht? 

Ben benieuwd naar jullie reacties weer!

Veel zegen bij het lezen en onderzoeken van dit Bijbelgedeelte.
Groetjes hoor!

zondag 28 oktober 2018

Dit leerden we vanuit Daniël 10:13

Wat een woord eigenlijk hè: nabeschouwing. Het doet voor mij zo formeel aan, beetje politiek-achtig. Ik zag op internet echter, dat het ook wel gebruikt wordt voor de voetbal 😃 Nou ja, wat maakt het ook uit, ik weet momenteel even geen ander woord voor de samenvatting, die ik nu wil maken over alles wat we gevonden hebben over Daniël 10:13. Was niet de makkelijkste tekst hè... maar wel een belangrijke, denk ik zelf. Ach, wat zeg ik nu, al Gods Woorden zijn natuurlijk belangrijk! Geen twijfel mogelijk!

Dank voor jullie reacties! Zo mooi om te lezen hoe jullie te werk gaan bij een tekst lezen/bestuderen en wat jullie eruit halen. Soms ook heel verschillende dingen. Jullie dachten ook na over mijn vraag waarom de bijbel soms zo moeilijk te begrijpen is. Fijn, jullie mooie reacties hierop!

Rinske,jij noemt in je reactie, dat de Bijbel een Joods boek is, dat voor ons (heidenen) lastiger te begrijpen is. Dankjewel voor deze mooie aanvulling. Je zegt dat wij onder anderen van uitleggers afhankelijk zijn, die veel weten over de Joodse geschiedenis en gebruiken en dat alle verschillende vertalingen het ook niet gemakkelijker voor ons maken.
Ook noem je het 'schrift met schrift vergelijken'. Dat vind ik echt zo'n belangrijke! Neem de man uit Daniël 10 en vergelijk de beschrijving eens met die van de man uit Openbaringen 1, schrijf je. Deze beschrijvingen lijken zo op elkaar! Je zou aan de hand hiervan kunnen concluderen dat Christus zelf naar Daniël kwam. Velen houden het echter op Zijn engel.
Ik lees bij jullie ook over de Heilige Geest, die ons inzicht en wijsheid geeft bij het lezen van de Bijbel. Onmisbaar!, ook om daarom te bidden voor en tijdens het Bijbel lezen.
God geeft ons uitleggers, omdat we die blijkbaar nodig hebben. Dankjewel Aritha voor je mooie voorbeeld uit de Bijbel. Dit vind je in Handelingen 8:26-35. Hier zegt de kamerling tegen Filippus: "Hoe zou ik de Schriften kunnen begrijpen, als ik geen uitlegger heb?" (in eigen woorden gezegd)

Ik heb het als heel waardevol ervaren om na te denken over de tekst uit Daniël en merk dat er inzichten blíjven komen. Vanmorgen, dat vond ik wel heel bijzonder, deed ik de Bijbel open bij Daniël 12. Dat vind ik bijzonder, omdat ik een geheel nieuwe Bijbel heb, die onmogelijk ergens kan open vallen, doordat ik hem al zo vaak gebruikt heb. En ook bijzonder omdat het in Daniël 12 ook weer gaat over Michaël en de man gekleed in linnen . Ik geloof dat de waarheden, die we bestudeerd hebben, ons echt iets te zeggen hebben.

Oké, nu naar de nabeschouwing!

Hier de tekst nogmaals:
"De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, één van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië."

Eén van jullie vroeg zich af hoe dit er staat in bijvoorbeeld de bijbel in gewone taal. Nu zijn niet alle vertalingen even goed op internet te vinden, merkte ik, maar die uit Het Boek heb ik wel gevonden. Daar staat het zo:

"Maar onderweg werd ik eenentwintig dagen lang opgehouden door de machtige boze geest, die heerst over het rijk van de Perzen. Toen kwam Michaël, één van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger mij te hulp. Daardoor was ik in staat door deze blokkade heen te breken."

Tjonge, dat is een heel verschil hè. Ik denk, dat velen met mij geloven, dat wat in Het Boek staat heel waarschijnlijk is. Dat met de vorst van Perzië een boze geest of demon wordt bedoeld en met Michaël een engel, waarschijnlijk zelf een aartsengel. Ik twijfelde eerst nog wel, maar mijn ogen gingen pas helemaal open, door een heel simpel gezegde van iemand. Ik wilde zo graag zeker weten, wat er in de grondtekst nou echt staat, dat ik een broeder uit onze gemeente mailde, die Hebreeuws kent. Die vertelde vervolgens dat 'vorst' in het Hebreeuws zowel 'mens' als 'demon' kan betekenen. Dat is helder. Toen schreef hij dit: "Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk, dat een ENGEL 21 dagen lang met een AARDSE VORST zou strijden."

Het drong nog niet meteen tot me door, tot ik het nogmaals las. En toen viel het kwartje, om het maar eens heel menselijk te zeggen. Een engel is toch veel sterker dan een mens! Een engel komt met Goddelijke kracht, die niet te vergelijken is met de onze. Hoe zou een aardse vorst het ooit 3 hele weken lang kunnen uithouden tegen een engel? Nee, daar kan ik niet in geloven.
Neem daarbij dan nog de tekst, die jij ook noemt Olivia, dan wordt het voor mij alleen nog maar duidelijker. In deze tekst staat:

'Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in hemelse gewesten.' (Efeze 6:12)

Geestelijke strijd
Conclusie: We hebben te strijden tegen geestelijke machten, tegen satan en zijn demonen. Ook de engelen hebben hiermee van doen. Zij voeren strijd tegen de demonen en komen ons te hulp. De man, gekleed in linnen voerde strijd tegen een boze geest en werd zelfs 3 weken daardoor opgehouden. Voor mij een bewijs van hoe sterk satan is. Hij heeft een groot leger demonen tot zijn beschikking en gaat de hele wereld rond om Gods kinderen te benauwen en te verleiden. Ik wil hier niet teveel woorden aan wijden. Het is het niet waard. We kunnen ons veel beter op God richten, die legioenen engelen als gedienstige geesten tot Zijn beschikking heeft. Wat een heerlijke wetenschap! Ik zou zeggen: verdiep je niet teveel in de geestelijke wereld, maar hou er wel rekening mee, dat die er wel terdege is. Laat het gaan om Jezus en Jezus alleen. Naam boven alle Naam, te prijzen tot in alle eeuwigheid.

Bidden en vasten
Wat Olivia verder noemt in haar reactie, daar ben ik het zo mee eens. Uit dit verhaal over Daniël mogen wij leren wat gebed en vasten doen. Het zet de engelen in beweging! Het staat er zo duidelijk: vanaf gebedsdag 1 zijn Daniëls woorden in de hemel gehoord. Op die dag vertrekt er een man, gekleed in linnen, naar Daniël om hem bij te staan. Hoe wonderlijk, Daniël bid en vast en direct gebeurt er iets in de hemelse gewesten. Hoe motiverend voor ons! Ga er maar gerust van uit , dat je gebed iets doet, ook al merk je dat niet direct. Gods hulp is al aanwezig of onderweg! We mogen geduldig leren zijn en onszelf oefenen in volharding.

Ik las bij Neil Anderson een mooi voorbeeld van wat gebed kan doen:
"De moeder van 1 van mijn studenten was paranormaal begaafd. Op een dag vroeg ze hem: "Jim, heb je voor mij gebeden?" Jim: "Natuurlijk moeder."  "Stop daarmee", zei ze resoluut. "Je verstoort mijn aura." Doorgaan met bidden dus!

Veel mensen bidden wel, maar vasten niet. Raar eigenlijk, want de Bijbel is er toch duidelijk over, dat beiden belangrijk zijn. Vasten kan op verschillende manieren. Wat Daniël deed, wordt wel 'soberheidsvasten' genoemd. Geen vlees, wijn of smakelijke spijzen. Gewoon heel eenvoudig eten, zonder extra's. Het principe 'Daniël vasten' bestaat nog steeds trouwens. (zie:www.danielvasten.nl/) God wil bidden en vasten echt zegenen, geloof jij dat?

Ik denk, dat we uit deze tekst allemaal mogen leren, wat mijn broeder in zijn mail schreef:
"Wanneer de duisternis tracht Gods plan te doorkruisen, zet bidden en soberheidsvasten de hemel in beweging. Uiteindelijk zal Gods Koninkrijk er komen en niemand zal dat kunnen stoppen. Ons bidden werkt mee aan het openbaar komen van Gods rijk in welke mate en vorm dan ook."

Ik wens jullie van harte Gods zegen toe!
Groetjes van Anja

PS: je hoeft het uiteraard niet met mijn conclusies eens te zijn hè 😉


woensdag 24 oktober 2018

Nadenkertje 1: Daniël 10:13

Lieve allemaal!

Vandaag begin ik in geloof een nieuwe blog onder de naam 'Bijbeltekst van de Week'. Ik hoop hierin aan het begin van elke week een 'nadenkertje' te plaatsen over een Bijbeltekst.
Het nadenkertje van vorige week is goed ontvangen. Verrassend!
Ik geloof dat jullie het samen met mij fijn vonden om  na te denken over (een misschien wat moeilijk te begrijpen) Woord uit de Bijbel. Ik geloof zeker dat we met elkaar nog beter in staat zijn om Gods liefde voor ons te bevatten, zoals dat zo mooi staat in Efeze 3:17-19:

'Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.'

Verschillende van jullie moedigden me aan om met de vragen over Bijbelteksten door te gaan. Ik dacht er van de week wel even aan, maar niet nadrukkelijk. Toen kwam jij, Olivia, gisteren met de vraag waar de vraag bleef :) Dankjewel!, je vraag stimuleerde mij zo om na te denken of ik hiermee door mocht gaan. Ik heb er vanmorgen voor gebeden en kreeg naar ik geloof bijna meteen antwoord. Ik hoorde: "Schrijf!", en voelde ook meteen aandrang om te beginnen. Wat ook mooi was, is dat ik me meteen iets herinnerde. Toen ik gisteravond vrij laat thuis kwam, had een lieve zus via app, een vraag aan mij gesteld. Over een tekst! Dat kwam vanmorgen meteen terug en toen dacht ik: Daar heb je al een vraag!

Ik vroeg aan God of Hij misschien nóg een vraag wilde geven, via Zijn Woord. Ik opende de Bijbel bij Daniël 10. En daar was de vraag! Ik heb besloten deze eerst te doen en volgende week die van mijn zusje.
"Dank U Heer, voor deze vraag en voor deze blog! Ik geloof, dat U me hierbij gaat helpen. Dat U inzicht gaat geven in welke Bijbelteksten ik mag nemen om over na te denken. Ik geef deze blog geheel aan Uw leiding over en bid om Uw zegen erover. Help ook alle lezers bij het zich verdiepen in de teksten, geef hen wijsheid en inzicht. Dank U wel, voor wat u doet en nog gaat doen. In Jezus naam, Amen'."

Hier volgt de vraag, die opkwam mede naar aanleiding van eerdere keren, dat ik hierover las.
In mijn vrouwenbijbel staan van die makkelijke stukjes met uitleg. Heel verhelderend, maar ik vraag me zoals nu af, waarom sommige dingen eigenlijk niet gewoon meteen in de Bijbel zelf verduidelijkt worden. Waarom zou je er eigenlijk uitleg bij nodig moeten hebben? Hebben jullie daarover wel eens nagedacht? De Bijbel is toch gewoon goed zoals hij is? Je zou hem toch gewoon meteen moeten kunnen begrijpen?

In Daniël 10 gaat het erover, dat de profeet Daniël een laatste visioen ontvangt. Dit gebeurt nadat hij al 3 weken rouwt vanwege een ander visioen. Drie weken vasten en bidden, dat is nogal wat.
Na die weken komt er een engel, die Daniël vertelt dat zijn gebed al vanaf dag 1 gehoord is. Op die dag is deze engel al op pad gegaan om Daniël te hulp te komen. En dan komt het. In Daniël 10 vers 13 zegt de engel tegen Daniël:

"De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, één van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië."

Nou, de meeste tijd, dat ik dit vers gelezen heb, dacht ik vermoedelijk (ik weet het niet meer eigenlijk) aan een vorst en verder niet. Een vorst is een vorst toch?
Maar nu heb ik dus pas al gelezen en ook nu weer in het bijbehorende stukje uitleg in mijn bijbel, dat de vorst van Perzië een demon is!
In de tekst staat dus eigenlijk, dat een demon de engel, die Daniël te hulp wilde komen eenentwintig dagen (drie hele weken!) heeft tegengehouden. Dat is nogal een waarheid, die we hier lezen. Een bewijs van de macht van satan.
De engel zegt, dat nadat hij eenentwintig dagen is tegengehouden door een demon, de aartsengel Michaël hem te hulp kwam. Michaël wordt in de tekst ook een vorst genoemd, dat vind ik verwarrend. Het is denk ik bekender dat hij een aartsengel is.
In elk geval delft de demon het onderspit en zorgt Michaël ervoor, dat Daniël zijn reddende engel krijgt.

Het Nadenkertje bestaat uit de volgende vragen:
1) Waarom is er zoveel uitleg bij de Bijbel nodig denk jij? Waarom zijn sommige teksten zonder uitleg haast niet te begrijpen? (zoals die uit Daniël 10)
2) Is het waar denk jij, dat met de vorst van het koninkrijk van Perzië een demon bedoeld wordt? En zo ja, waarom zou dat dan niet wat duidelijker in de Bijbel staan? Of staat dat er misschien ook (ergens?)
In je reactie mag je natuurlijk ook noemen wat deze tekst jou zegt/leert of wat hij met jou doet.

Ik ga het, als God het geeft, zo doen dat ik aan begin van elke week het nadenkertje plaats en dan aan het eind van de week een soort 'nabeschouwing', waarin ik ook al jullie reacties verwerk.
Hoe lijkt jullie dit zo?

Nou, Gods zegen bij het 'spitten' in Gods Woord hoor!
Groetjes van Anja


Nadenkertje 4: Prediker 12:12

Hier weer een nieuw nadenkertje voor jullie. Uit het boek Prediker dit keer. Ik zal de tekst in 4 verschillende vertalingen geven: ...